ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்

அன்பு தோழிகளுக்கு,
என் பெண் குழந்தைக்கு ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்.
- நன்றி.

தொடரும் பெயர்களா ஆரம்பிக்கும் பெயர்களா?

‍- இமா க்றிஸ்

மேலும் சில பதிவுகள்