ஏன் பிராமணர்களுக்கு என்று ஒரு தனிப்பிரிவு

தமிழகத்தில் பல இனங்கள் இருக்கையில் அவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பிராமணர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவர்கள் உணவுகளுக்கு என்று ஒரு தனிப்பிரிவு கொடுத்தது எதற்காக?

சரியான பதில்
சிறப்பான கருத்து.....
மறுப்பு தெரிவிக்க மார்க்கமே இல்லை
இப்படி ஒரு பதில் இல்லாது போனால் ஒருவேளை
இதற்கும் அரசியல் வண்ணப்பூச்சு பூசி இருப்பார்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்