கிழங்கு வகைகளின் ஆங்கில பெயர்கள் ?

கருனை கிழங்கு,சேப்ப கிழங்கு மற்றும் எல்லா கிழங்கு வகைகளின் ஆங்கில பெயர்கள் சொல்லுங்களேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்