குறிப்புகளில் உள்ள தமிழ் எழுத்துகள் மட்டும் வாசிக்க முடியவில்லை

பல நாட்களுக்கு பிறகு laptop வாங்கி இப்போது தான் internet connection எடுத்தேன். But I couldn't see the recipies. Only the recipe section I couldn't read. Please help me friends.

மேலும் சில பதிவுகள்