பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ் அனுபவங்கள்..........

என்னுடையவர்களே,

பெரும்பாள்ளனோர் அனுபவித்திருப்பீர்கள் இந்த கொடுமையான கசப்பான பாஸ்போர்ட் ஆபிஸ் அனுபவங்களை.

அதனை பகிர்ந்து கொள்ளல்லமே !!!!!!!!!

இனி செல்பவர்களுக்கு உதவியாக இருக்குமென்று நினைக்கிறன்...

மேலும் சில பதிவுகள்