தையல் கற்றுக்கொடுக்கும் இடம்

மைலாப்பூரில் தையல் கற்றுக்கொடுக்கும் இடம் தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் தோழிகளே. pls. very very important.

மேலும் சில பதிவுகள்