ஆரா மீன் குழம்பு வைப்பது எப்படி ?

Can any body tells me - how to clean this fish and prepare curry on the same.

This fish is called as Aara Meen (Tamil) / Bommidalu (Telugu) / Fresh Water Ghar Fish Curry

nothing

மேலும் சில பதிவுகள்