சோடா மாவுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்வது

சோடா மாவுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்வது

சோடா மாவு = என்பது ஆங்கிலதில் SODIUM BICARBONATE என்று சொல்லுவார்கள். இதை BAKING SODA என்று கடையில் கேட்டு வாஙலம்.

மேலும் சில பதிவுகள்