பாலாக்காய் எப்படி பார்த்து வாங்குவது?

மாசாலா,கறி வகைகளுக்கு பாலாக்காய் எப்படி பார்த்து வாங்குவது?

மேலும் சில பதிவுகள்