இனிய செய்தி

ஹலோ தோளிழ்ஸ் , நான் இபோது தாய்மை அடைந்து உள்ளேன் . எனக்கு இந்த அறுசுவைல நிறைய பிரிண்ட்ஸ் உதவி பண்ணி இருக்ரிங்க உங்க எல்லோருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நான் 29 நாள் காங்பிர்ம் பண்ணிட்டோம் .

congradulations jinu

மேலும் சில பதிவுகள்