2 வயது பெண் குழந்தைக்கு தினமும் ஒரு முட்டை கொடுக்கலாமா ?

எனது 2 வயது பெண் குழந்தைக்கு தினமும் ஒரு முட்டை கொடுக்கலாமா ?

நாட்டுக்கோழி முட்டையாக இருந்தால் தினமும் ஒன்ரு கொடுக்கலாம் அதுதான் குழந்தைக்கு நல்லது,

மேலும் சில பதிவுகள்