தட்டைபயறு சாப்பிடலாமா?

கர்பத்தை எதிர் பார்த்திருக்கும் பெண்கள் தட்டைபயறு குழம்பு சாப்பிடலாமா?

மேலும் சில பதிவுகள்