வீணை

தோழிகளே எனக்கு வீணை கத்துக்க வேண்டும் என்று ஆசை ஆனால் எனக்கு எந்த basic knowledge ம் கிடயாது சங்கீதத்துல,நான் கத்துக்க முடியுமா?

மேலும் சில பதிவுகள்