பெயர்கள் - 33557 | அறுசுவை மன்றம்
forum image
பெயர்கள்

ண,டி,ஷ,ஷா. எனும் எழுத்தில் ஆண் பிள்ளையின் பெயர்கள் சொல்லுங்கள்


ஷாக்சித், ஷர்வேஸ்

ஷாக்சித், ஷர்வேஸ், ஷாருக், ஷரூன், ஷஷ்டிக்.

ஜீன்

//ண// முதல் எழுத்தாக வராதே! ந-வா!!

இமா க்றிஸ்

பெயர்கள்

தா,தீ என்னும் எழுத்தில் ஆண் குழந்தை பெயர் சொல்லுங்கள் தோழிகளே