அறிவியல் ஆன்மிகம்

சனீஸ்வரருக்கு எள் விளக்கு ஏற்றுவதன் நோக்கம் என்ன?