காது வலிக்கு வீட்டு வைதியம்

காது வலிக்கு வீட்டு வைதியம் சொலுங்களேன்
தீடீரென்று காது வலிக்கிறது என்ன செயலாம் உதவுங்கள்.................

மேலும் சில பதிவுகள்