இத்தாலி | அறுசுவை - பக்கம் 2

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
க்ரீமி பாஸ்தா geethaachal (0)
இத்தாலியன் சாலட் - 2 Jaleela Banu (4)
பிஸ்ஸா மாவு Vijitvm (1)
பனினி ப்ரெட் சாண்ட்விச் Vijitvm (2)
பாஸ்தா ஜம்போ ஷெல் malini12 (9)
சிம்பிள் ஸ்பகடி Nila2006 (0)
இத்தாலியன் சாலட் Jaleela Banu (0)
பிட்ஸா Nila2006 (13)
வெங்காய பொக்காசியா பிரெட் Nila2006 (0)
பொக்காசியா பிரெட் Nila2006 (0)
புரோக்லி - காலிஃபிளவர் ஸலட் Nila2006 (0)
உருளை லசான்யா Nila2006 (0)
உடனடி Ziti பாஸ்தா Nila2006 (2)
Ziti பாஸ்தா Nila2006 (2)
பாஸ்தா சூப் Nila2006 (0)
பிற்ஸா Nila2006 (0)
பிற்ஸா ஸோஸ் Nila2006 (0)
பாஸ்தா ஸோஸ் V - எளிமையான உடனடி ஸோஸ் Nila2006 (0)
பாஸ்தா ஸோஸ் IV - மரினாரா ஸோஸ் Nila2006 (2)
பாஸ்தா ஸோஸ் III - அல்பிரெடோ ஸோஸ் II Nila2006 (3)
பாஸ்தா ஸோஸ் II - அல்பிரெடோ ஸோஸ் I Nila2006 (1)
பாஸ்தா ஸோஸ் I - பெஸ்ரோ ஸோஸ் Nila2006 (0)
முட்டை சாண்ட்விட்ச் beevi (0)
சிம்பிள் ஸ்பகடி - Spaghetti Nila2006 (0)
புரோக்லி ஸலட் Nila2006 (0)