கொத்தவரை | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கவ்வர் மசாலா Kavitha Dayanithi (0)
சீனி அவரைக்காய் பொரியல் swarna vijayakumaar (3)
கொத்தவரங்காய் மோர் குழம்பு balanayagi (5)
சீனி அவரைக்காய் பருப்பு கூட்டு Krishnamercy (4)
கொத்தவரங்காய் பருப்பு உசிலி Revathi.s (5)
கொத்தவரங்காய் துவட்டல் senbagababu (4)
கொத்தவரை கறி Vani Vasu (9)
கவ்வர் மசாலா Vr Scorp (0)
கொத்தவரங்காய் பொரியல் Vani Vasu (11)
கொத்தவரங்காய் கறி Vani Vasu (0)
கொத்தவரைக்காய் பருப்பு உசிலி Radha Balu (0)
சீனி அவரைக்காய் பொரியல் Vani Vasu (2)
அவரைக்காய் வறுவல் shadiqah (0)
சீனி அவரைக்காய் பொரியல் (கொத்தவரங்காய்) - 2 Mahalakshmiprag... (0)
சீனி அவரைக்காய் பருப்பு கூட்டு Mahalakshmiprag... (0)
சீனி அவரைக்காய் பொரியல் (கொத்தவரங்காய்) - 1 Mahalakshmiprag... (0)
கொத்தவரங்காய் வத்தல் saraswathi (0)
கொத்தவரங்காய் பொரியல் saraswathi (0)
கொத்தவரங்காய் கிராமத்து பொரியல் saraswathi (0)
கொத்தவரங்காய் பருப்பு உசிலி Jaleela Banu (0)
கொத்தவரங்காய் பொரியல் Manohari (0)
கொத்தவரங்காய் மோர் குழம்பு chithra (0)