தேர் கோலம் - 1

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

தேர் ரொம்..ப அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

Hi mam

தேர் ரொம்ப‌ அழகா இருக்கு

Hi mam I need a special kolam for new year