குழ்ந்தைக்கு உட்ம்பு சூடு

என் குழ்ந்தைக்கு உட்ம்பு சூடாக்வே இருக்கு எதனால் சூடு வ்ருது இப்ப்தான் அம்மை போட்டு நல்லா போய் இருக்கு என்ன ம்ருந்து கொடுக்கலாம்

Hi
You can gave your kid rosemilk and tendercoconut(lightly heated).That is the good medicine for body heat
Regards
Udhaya

Regards
Udhaya

மேலும் சில பதிவுகள்