வணக்கம் தோழிகலே....

வணக்கம் தோழிகலே.... நலமா, நான் ஸ்ஹர்ஜாவில் வசிக்கிரென். யாரெனும் அருசுவை நேயர்கள் உண்டா? நான் அருசுவைக்கு புதீது....PLAY SCHOOL பட்றி விவரம் கூறவும்.எங்கு உள்ளது நேரம் பற்றி கூறவும்.......

மேலும் சில பதிவுகள்