ஜமிக்கி,ஜிகுனா,துணிகளில் வைப்பது எப்படி என்பது பற்றிச்சொல்லுங்கள்

ஹலோ,frients எனக்கு .ஜமிக்கி,ஜிகுனா,துணிகளில் வைப்பது எப்படி என்பது பற்றிச்சொல்லுங்கள்

மேலும் சில பதிவுகள்