TVS Wego ஓட்டுவது

ஹாய்,
நான் புதிதாக TVS wego வாங்கி இருக்கிரேன். அதை பற்றி
தெரியுமா? எப்படி ஓட்டுவது? உங்கலுக்கு தெரிந்தால் கூருங்கல்.

மேலும் சில பதிவுகள்