முடி அகற்ற

முகத்தில் உள்ள முடி நிரந்தரமாக அகற்ற யாராவது வலி சொல்லுங்கள் plz

use gram flour with turmeric powder apply before taking bath it will help a lot to avoid hair in face

thanks madam.
how much quantity from those two mam?

மேலும் சில பதிவுகள்