குறிப்புகளில் உள்ள தமிழ் எழுத்துகள் மட்டும் வாசிக்க முடியவில்லை