நான் M.Sc (IT) முடிச்சு இருக்கேன்... எனக்கு சாப்ட்வேர் filedil job venum.

நான் M.Sc (IT) முடிச்சு இருக்கேன்... எனக்கு சாப்ட்வேர் filedil job venum.... anybody know higher post in IT field.... can they give reference to me for entering into IT............. pl. contact.......

மேலும் சில பதிவுகள்