முருக்கு செஇயும் போது எள் எதர்க்கா ?

முருக்கு செஇயும் போது எள் எதர்க்கா? சுவைக்கானு நினைகிரென் அது சரியா?

It is used for Aromatic Smell & it is good for health which will reduce the body fat.

your future is created by what you do today, not tomorrow &
you must be the change you want to see in the world

நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்