1. வரதட்சணை செய்வதும், பெறுவதும் , 2. மாமியார் - மருமகள் - ஓரகத்தி - நாத்தனார் உறவுகள்

1. ஒரு பெண்ணுக்கு வரதட்சணை செய்வதும், பெறுவதும் அவசியமா?அவசியமற்றதா?

2. இன்றைய காலக்கட்டத்தில் மாமியார் - மருமகள் - ஓரகத்தி - நாத்தனார் உறவுகள் உண்மையாகவே ஆரோக்யமாக பேணப்படுகிறதா ? அல்லது அவ்வாறு வெளிக்காட்டப்படுகிறதா ?

மேலும் சில பதிவுகள்