சோலொகம் வேன்டும்

எனக்கு இப்பொ 30த் வாரம். எனக்கு அந்த சோலொகம் யாராவது அன்ப்புன்க. என்னுடிய எ-மைல் ஐடி sumaxvi@yahoo.com. please எனக்கு இது 2ன்ட் குலந்தை. anyone help me to give some idea.

மேலும் சில பதிவுகள்