புடவை

சூரத்தில் இருந்து புடவை வாங்கி விற்பனை செய்ய ஆலோசனை கூறுங்கள்? இதில் உள்ள பிரச்ச்னையும் கூறுங்கள்? சூரத்தின் புடவை உற்பத்தியாளர்கள் முகவரி plz?
<!--break-->

i want bought surat saees.pl tell me about.

மேலும் சில பதிவுகள்