முகபரு இறுக்கஆ உங்களுக்கு

கவலை வேண்டாம் என்னிடம் மூலிகை கலந்த கஸ்துரி மஞ்சள் போடி இறுக்கு அது முகத்தில் போட்டு கொண்டால் முகபரு வராது.
மற்றும் முக கருமை மாரி சிகப்பு நிறம் கொடுக்கும் மற்றும் கரும்புள்ளி அறவே மறைந்து விடும்.

CONTACT INFORMATION: 9025544666

மேலும் சில பதிவுகள்