ஆலய வழிபாடு எப்படி?

பொதுவாக ஒரு ஆலயத்தில் எந்த கடவுளை முதலில் வணங்க வேண்டும்.. விநாயகர் வழிபாடு முடிந்து ஒழுங்கான வழிபாட்டு முறையினை விளக்கமாக கூறவும்..

மேலும் சில பதிவுகள்