கருவாடு ஊறுகாய் செய்வது எப்படி?

தோழிகளே

என்னிடம் முள்ளில்லாத துண்டு கருவாடு உள்ளது அதைக் கொண்டு கருவாடு ஊறுகாய் செய்வது எப்படி?

மேலும் சில பதிவுகள்