இலங்கை தோழிகளே ....

இலங்கை தோழிகளே ....
யாரும் american dv visa(green card) பெற்றவர்கள் இருக்கிர்களா???

எனக்கு தெரிந்தவர்கல் இருகிரார்கள்.SL இல் இருந்து DV இல் வந்தவ்ர்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்