குழந்தைக்கு உணவு அட்டவணை

என் குழந்தைக்கு ஒன்டரை (ஒரு வயது மூன்று மதம் ) வயது ஆகிறது. அவளுக்கு கொடுக்கும் உணவு அட்டவணையை கொடுங்கள்(எந்த வகை உணவு மற்றும் எந்த நேரம் உணவு கொடுக்கலாம் எண்டு கூறுங்கள )?

Hiiiiiii

fdfd

Hello

hai

My child food items

மேலும் சில பதிவுகள்