பிரன்ஸ் பரிஸ் டூர்

நாங்கள் பிரன்ஸ் பரிஸ் டூர் செல்ல திட்டமிடுகிறோம். எந்த சீசனில் போகலாம்...november middle la போகலாமா?
. அங்கு பார்க்க வேண்டிய இடங்கள், எங்கு தங்குவது என்பது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்.?

மேலும் சில பதிவுகள்