பிறந்த நாள் பரிசு

என் கணவருக்கு அடுத்த மாதம் பிறந்த நாள் வருகிறது.அதற்கு வித்தியாசமாக பரிசு தரலாம் நினைக்கிறன்.5000 மதிப்பு ல சொல்லுங்கள் பா.

மேலும் சில பதிவுகள்