ஜீரக சம்பா அரிசி vs பாசுமதி அரிசி

ஜீரக சம்பா அரிசி வைத்து குக்கர்ல பிரியானி பண்ணும் போது பாசுமதி அரிசி போல 1:2 அளவில் தண்ணீர் சேர்த்தால் குழயாமல் வருமா தெரிந்தவர்கல் சொல்லுஙக

மேலும் சில பதிவுகள்