வசிய மருந்து உண்மையா?

வசிய மருந்து வைப்பது உண்மையா?இதனால் உடலுக்கு எதும் ஆபத்து ஏற்படுமா?

மேலும் சில பதிவுகள்