எனக்கு உதவுங்கள்

என் அக்க எரகனவெய் கர்பமக இர்ருந்து முதல் முரை அபொர்டிஒன் அனது. 2ன்ட் டிமெ cஒன்ச்cஎஇவெ அஹ் இர்ருந்த பொழுது கருபையில் கட்டி பக்கதில் குழைந்தை உருவானதால் குழைந்தையின் இதைய துடிப்பு மிகவும் குறைவாக உள்ளாதாலும், அதை மீரி குழைந்தை பிறந்தால் மன வளர்ச்சி பாதிக்கும் என்று என்ரு டாக்டர் சொன்னதால் நாகல் அதை ஒபெரடிஒன் மூலம் சரி செய்து விட்டொம். பின் இப்பொழுது தான் அவள் மீண்டும் கருத்தரித்துலால். இந்த நெரம் சந்தொசமாக இருந்தாலும் இதனை எப்படி தக்கவைத்துக்கொள்வது என்று சொல்லுகல்.

மேலும் சில பதிவுகள்