தோழிகலே உங்கள் உதவி வேண்டும்

சினைப்பை அடைப்பு இருந்தால் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகுமா?

hi, PCOD r conceive are the basic reason for missed period. PCOD is bad. other one is good. PCO Disease comes in ovary.

Normally Fallopian Tubes are having block. This block is find by HSG test and block is open by doctor temporally for 5 to 6 months after that block will form again. within this time doctor try to make the patient to conceive.

மேலும் சில பதிவுகள்