5 மாத கர்பம் brown discharge help me please sisters

எனக்கு 5 mnths எனக்கு சில சமயம் choclate r brown colourlல எப்பயாது டிச்சர்கெ அது இது என் குலந்தைகு எதாது அகிருமொனு பயமா இருக்கு யாராது பதில் சொல்லுன்ங பா please

First check your doctor. Don't waste time

அன்பு எதையும் எதிர்பார்க்காது
அன்புடன்
தாமரை

மேலும் சில பதிவுகள்