மோ, த, தி, து ஆண் குழந்தை பெயர்

மோ, த, தி, து ஆண் குழந்தை பெயர் கூறவும்.

அமுதா

mohith

மோஹித் தருண் தர்ஷித் தக்ஷன்

thank you somuch friends.

mohan
mohin
mohit
mohnish
mohul
monish
moulik

thulasitharan
triyambak
trilochan
tharun
thirupathy
thavanesh
thilak
tribhuvan
thirumala
thayalan
trilokanath
thulasidass
thiyagaraj

M-
MOHITH SANJAY
MONISH ASWIN

T-
THARUN KARTHIK
THASWANTH
THANSHIGAN
THARSHAN
THARSHAN AJAY
THARUNESH
THARANI

THI-
THILAK
THINAK KARTHIK

THU -
THUSYANTH
THUSYANTH ARJUN

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

மேலும் சில பதிவுகள்