சீர் தட்டு

என் மகளின் காது குத்தல் நிகழ்ச்சியில் என்ன என்ன சீர் தட்டுகள் வைக்கலாம். அது குழந்தைக்கும் பயன்பட வேண்டும். உங்கள் கருத்துகள் வேண்டும்.

மேலும் சில பதிவுகள்