திருச்சி பட்றிய தகவல் & பயணம் ,கோவில்,ஊர்கள்க்கு என்னிடம் அனுகவும்

திருச்சி பட்றிய தகவல் & பயணம் ,கோவில்,ஊர்கள்க்கு
என்னிடம் அனுகவும் MP போஸ். வெற்றி ட்ராவல்ஸ்
கோவில்
ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர்
சமயபுரம் மாரியம்மாள்
உறையூர் வெட்க்காளி அம்மன்
உத்தமர் கொவில் (சிரப்பு)மும்மூற்திகள்
உச்சி பிள்ளய்யர்(மலைகோட்டை)
திருவணைக்கோவில்,அகிலான்டேஸ்வரி
குணசிலம்(இங்கு மனநலகபகம்,மணக்குலப்பங்கள் நீங்கும்)
Kஸ்,நல்லுர் குலுமாய் அம்மன்(இயற்கையக இருகும்)(யு.K,மலை)
யுK மலை, சிவன்
வயலுர் குமரன் முருகன்(இங்கு குழந்தைய் தத்து கொடுபது)
திருப்பஞ்சலி (இங்கு எமன்னுக்கு என்று தனி கோவில்)
>திருமன குரை,தீர்க்கும் தலம்
வாத்தலை காத்தவராயன் (காதலுக்கு ஓர் சகப்தம் பாரம்பறிய
கோவில் )உண்மை நடந்தது காத்தவராயன் அரமனனை உன்டு
விரப்புர் சங்கர் பொண்ணர் (பெறிய வரலார்மிக்க கோவில்
திருவல்ளறை,(தமிழ்ளகதில் முதல்) பெருமாள் கோவில்
மட்றும் பல கோவிகல் கொன்ட சிட்டி வாருங்கள்
அன்புடன் அழைக்கிரது வெற்றி MP

மேலும் சில பதிவுகள்