10 மாத குழந்தைக்கு சளி plz help me.

குழந்தைக்கு சளி உதவுங்கள். முக்கில் தண்ணீர் வருகிறது.

மேலும் சில பதிவுகள்