நானும் செல்லாமா?

#அன்றாட வாழ்வில் இயந்திர பாவனை பெண்களுக்கு உகந்ததா ?இல்லையா?
#மாணவர்களுக்கு மேலதிக வகுப்பு தேவையா ? இல்லையா?
#தனிக்குடும்பம் சிறந்ததா ? கூட்டு குடும்பம் சிறந்ததா?

#அன்றாட வாழ்வில் இயந்திர பாவனை பெண்களுக்கு உகந்ததா ?இல்லையா? yes
#மாணவர்களுக்கு மேலதிக வகுப்பு தேவையா ? இல்லையா? yes
#தனிக்குடும்பம் சிறந்ததா ? கூட்டு குடும்பம் சிறந்ததா? joint family

மேலும் சில பதிவுகள்