உடனடி பதில் தேவை...............................

டாக்டர் மகா டானிக்கு யாருக்காவது தெரியுமா சொல்லுங்கள் பலன் இருக்கா.....

உங்கள் கேள்வியை தெளிவாக கூறவும். தாங்கள் கேட்பது புரியவில்லை.

வாழு.....வாழ விடு....

மேலும் சில பதிவுகள்