டிசைன் கோலம் - 5

இடுக்குப் புள்ளி 15 - 8

Comments

அழகா இருக்கு.
இங்கு போடுவதற்குச் சந்தர்ப்பம்தான் அமைய மாட்டேன் என்கிறது. ;(

‍- இமா க்றிஸ்