பூக்கோலம் - 8

9 புள்ளி 9 வரிசை

Comments

வெடித்த பருத்திக் காய்களுக்கு வர்ணம் பூசியது போல இருக்கிறது. :-) அழகாக இருக்கிறது சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்